Ważne informacje
Sports GmbH
ul. Obrońców Helwu 11,30-395 Kraków
NIP:676-213-47-59 ,Regon:120812570
mejl:sklep@sportsgmbh.pl
 
1. Procedura reklamacji:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem:
sklep@sportsgmbh.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar
do Sprzedawcy
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
- datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.
Klient może również dokonać zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularza zgłoszenia serwisowego.
W celu dokonania zgłoszenia reklamacyjnego klient powinien wypełnić formularz zgłoszenia
serwisowego.
Wydrukowaną kopię formularza Klient powinien dostarczyć razem z towarem i kopią dowodu jego
zakupu do głównego serwisu.
W przypadku braku drukarki do reklamowanego towaru klient zobowiązany jest dołączyć numer
zgłoszenia reklamacyjnego przesłanego drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza
zgłoszenia
serwisowego.
Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji
zgłoszonej przez Klienta.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail lub na adres
poczty tradycyjnej.
2. Prawo do odstąpienia od umowy:
Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od daty
otrzymania towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie
woli, pisząc na adres e-mail: sklep@top-on.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od
umowy, podanego poniżej jednak nie jest to obowiązkowe.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w
przypadku chęci odstąpienia od umowy):
Sports GmbH
ul.Obrońców Helwu 11
30-395 Kraków
Ja…………………………………………………….……………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
………….……….………………………………………………………………………………………, numer
oferty……………………………………………………..,
Data zawarcia umowy to ………………………………..……………., data odbioru ……………… .
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
Przesyłkę należy nadać na adres:
Sports GmbH
Ul.Obrońców Helu 11
30-395 Kraków
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Klient może również dokonać zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną.
Firma zobowiązuje się niezwłocznie przesłać potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od
umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący wysłał informację
dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od
Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu
prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonywany przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził
się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Nabywca ponosi odpowiedzialność jeżeli rzecz zwracana przez Kupującego nosi ślady korzystania z
niej w sposób inny niż niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy i w
związku z tym nastąpiło zmniejszenie jej wartości.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu(konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia)
5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
przy
Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej właściwym dla lokalizacji sklepu. Adresy Stałych
Polubownych Sądów Konsumenckich dla poszczególnych województw dostępne są pod
następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Ważne adresy”.
6. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod
następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów
konsumenckich”.
Login
Hasło
Zaloguj mnie automatycznie przy następnej wizycie
»Zapomnialem hasła
»Załóż konto
Eisbar   |   Ortovox   |   Lackner   |   Proteye   |   STADLER   |   kontakt   |   o nas   |   reklama   |   CP   |   Cracoviapany   |   HAD   |  
1999-2021 © MATinternet :: Powered by AntCms        6338630 odwiedzin od 2009-09-28