TOWARZYSTWO HOKEJOWE "CRACOVIA PANY"

TOWARZYSTWO HOKEJOWE "CRACOVIA PANY"
 
 
Jesteśmy Stowarzyszeniem sportowym, organizacją pozarządową, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr 241936.
Działamy od 1997 roku, w naszych szeregach jest 62 członków, byłych zawodników-wychowanków K.S CRACOVIA, również trenerów i działaczy.
Założycielami byli Andrzej Sięka, Stanisław Ben, Adam Kopczyński, św.p Bogdan Migacz ,
Ryszard Cieślicki.
Naszą misją jest popularyzacja sportu, w szczególności dyscypliny hokeja na lodzie, oraz pamięć o tych, którzy tworzyli historię najstarszego Klubu sportowego w Polsce CRACOVII KRAKÓW.

 

 • CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
 
 • Wieczorkiewicz Krzysztof ps. Wieczorek
 • Czarnecki Paweł ps.Czarny
 •   Brodzki Mariusz ps. Gorbi
 •   Galon Andrzej ps. Balon,
 •   Cupiał Witold,
 •   Cupiał Sławomir,
 •   Mazur Krzysztof,
 •   Kozendra Robert ps. Chudy,
 •   Śliwa Krzysztof ps. Siwy,
 •   Fielek Mirosław ps. Felek,
 •   Mucha Artur ps. Muszka,
 • Szostak Grzegorz ps. Gruby,
 •   Ślusarek Piotr
 •   Kuchta Dariusz,
 •   Kociołek Grzegorz ps. Grzana,
 • Ciastoń Marcin ps. Ciacho
 • Pomykała Krzysztof
 •   Marek Kociołek ps. Kocioł,
 •   Kozendra Tomasz
 •   Cieślak Marcin,
 •   Csorich Marian
 •   Siemieniec Dariusz
 •   Urbański Rafał,
 •   Laszkiewicz Daniel
 •   Kozendra Paweł
 •   Dudek Piotr
 • Kosiński Tomasz


CZŁONKOWIE HONOROWI
01.
śp. +Migacz Bogdan ps. Migawa
02.
śp. + Ciastoń Józef ps. Bul
03.
śp. + Csorich Stefan ps. Papa
04.
śp. + Stachura Stanisław,
05. Ben Stanisław, ps. Benek
06. Cięciak Andrzej ps. Dżordż
08. Lasota Józef (Prezydent m. Krakowa)
09. Kopczyński Adam
10. Stożek Andrzej
11. Kosturek Andrzej
12. Pawlik Bogdan
13.
śp. +Radwański Władysław
14. Frasik Jacek
15. Montean Antoni
16. Korzeniak Julian
18. Jarocki Ryszard
19. ks. Łukaszka Paweł
20. Csorich Marian
21. Lubowiecki Józef
22. Mazurczyk Roman
23.
śp. +Siedlarczyk Wiesław “Szkieło”
24. śp.+Sięka Andrzej
25. Steblecki Roman

26.Piwowarczyk Marek ps. Piwko
27.Pieczonka Andrzej ps. Pieczona
28.Zaguła Krzysztof
29.Kieca Mariusz
30.Krzysztof  Rapacz

 STATUT
Zarejestrowany Statut Towarzystwa Hokejowego Cracovia Pany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 241936 w Krakowie 2002 rok.
Określa prawa i obowiązki członków, oraz zasady na jakich działa stowarzyszenie.

STATUT Towarzystwa Hokejowego „Cracovia Pany”

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1
Towarzystwo Hokejowe „Cracovia Pany” zwane dalej „Towarzystwem” posiada osobowość prawną.
Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
§ 2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kraków
§ 3
Towarzystwo działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach. Opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.
§ 4
Towarzystwo może używać odznak, pieczęci, sztandaru na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§ 5
Towarzystwo może być członkiem krajowej i międzynarodowej organizacji o tym samym lub podobnym działaniu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania.
§ 6
1. Celem Towarzystwa jest:
a) popularyzacja sportu, w szczególności dyscypliny hokeja na lodzie wśród młodzieży,
b) organizowanie życia sportowego, rekreacyjnego i towarzyskiego członków,
c) angażowanie członków do aktywności ruchowej, w tym celu organizowanie zajęć sportowych, zawodów,
2. Towarzystwo realizuje cele poprzez:
a) udział w imprezach – turniejach hokeja na lodzie organizowanych dla byłych zawodników (tzw. Odbojów, weteranów),
b) udzielanie pomocy finansowej dla byłych hokeistów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
b) współudział w inicjowaniu i koordynacji zawodów szkolnych w zakresie hokeja na lodzie,
c) pielęgnowanie tradycji i propagowanie osiągnięć hokeja na lodzie, w szczególności KS Cracovia.
§ 7
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna, może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.
§ 9
Członkiem zwyczajnym może być były zawodnik KS Cracovia, który zakończył uczestnictwo w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Hokeja na Lodzie, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Towarzystwa. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Towarzystwa. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
b) uczestniczenie w zebraniach, zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez władze Towarzystwa,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
d) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
zaskarżanie, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
b) przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

- Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone
w ust. 1 pkt. 2-5.
- Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Towarzystwa.
- Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania
w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 11
1. Członkstwo Towarzystwa ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i czynnych zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający sześć miesięcy,
d) wykluczenie z Towarzystwa w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych lub zasad etyki,
e) wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3,4,5, orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu z podaniem przyczyn, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 12
Władzami Towarzystwa są:
- Walne Zebranie Członków
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
§ 13
Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa. Członkowie wybierani do władz Towarzystwa na stanowisko prezesa  mogą tę samą funkcję piastować nie dłużej niż przez dwie kadencje,pozostałych stanowisk zapis dwóch kadencji nie dotyczy .Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
§ 14
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków
§ 15
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Może być sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze i nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd corocznie w I półroczu.
Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd raz na 4 lata.
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami do rozpaczania, dla których zostało zwołane.
§ 16
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,
2. uchwalenie statutu i jego zmiana,
3. uchwalenie regulaminów Towarzystwa,
4. uchwalenie budżetu,
5. wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
7. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
8. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku

Zarząd
§ 17
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z czterech członków, w tym:
a) Prezesa
b) vice Prezesa
c) Sekretarza
d) Skarbnika
3. Ukonstytuawanie Zarządu dokonuje się na pierwszym jego posiedzeniu po wyborze Członków Zarządu.
§ 18
1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków zarządu.
3. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
§ 19
Do zakresu działalności Zarządu należy:
1. realizacja celów i kierunków działania Towarzystwa określonych w uchwałach Walnego Zebrania Członków,
2. ustalenie budżetu i preliminarzy,
3. sprawowanie zarządu na d majątkiem Towarzystwa,
4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5. zwoływania Walnego Zebrania Członków,
6. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie),
8. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
9. wnioskowanie o nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa,
10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna
§ 20
Komisja Rewizyjna jest wadzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej dokonuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze Członków Komisji Rewizyjnej.
§ 21
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Towarzystwa,
2. występowanie do Zarządu a wnioskami wynikającymi z przeprowadzania kontroli,
3. występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niw wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie/lub odmowę udzielenia/absolutorium władzom Towarzystwa,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 22
Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu

Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§ 23
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Towarzystwa, Zarząd może przyznawać wyróżnienia i nagrody.
Zarząd Towarzystwa ma prawo wystąpić do władz państwowych i resortowych z wnioskiem przyznanie odznaczeń państwowych i resortowych.
2. W razie naruszenia przez członków postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych oraz uchwał Towarzystwa, Zarząd może wymierzyć następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara finansowa,
d) wykluczenie z Towarzystwa.

Rozdział VI
Majątek i finanse
§ 24
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 25
1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowski,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu Towarzystwa,
c) dotacje
d) darowizny, zapisy, spadki,
e) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na to konto.
3.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do 15 września każdegoroku  .Wpłata po wyznaczonym terminie powoduje podwyższenie składki o sto złotych . Dopuszcza się wpłatę składki w ratach w nieprzekraczalnym w/w terminie .
4)   Członkowie TH."CRACOVIA PANY" , którzy ulegli długotrwałej kontuzji , chorobie która uniemożliwia czynny udział w treningach i zawodach w całym sezonie mogą mieć obniżone składki członkowskie w danym sezonie do wysokości stu złotych.
a)   Członkowie którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą również mieć obniżone składki członkowskie w danym sezonie do wysokości stu złotych i mogą skorzystać z obniżki składki tylko jeden raz .
b)   Ilość obniżonych składek w danym roku nie powinna przekroczyć trzech .
c)    Zastosowanie pkt.4,a,b ma miejsce po wcześniejszym osobistym zgłoszeniu i ustaleniu z władzami TH. , jednak nie później niż 14 dni przed terminem wpłaty składkowej w danym roku .
 

 Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 26
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są dwa podpisy. Prezesa lub vice Prezesa oraz Skarbnika.
Dla ważności innych pism dokumentów wymagane są dwa podpisy. Prezesa lub vice Prezesa oraz Sekretarza.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 27
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 28
Zebranie Założycielskie Towarzystwa wybiera 4-osobowy Komitet Założycielski. Członkowie Komitetu Założycielskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego Komitetu.
Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Komitet Założycielski staje się Zarządem Towarzystwa pierwszej kadencji.
Zebranie Założycielskie Towarzystwa wybiera tymczasową Komisję Rewizyjną. Po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, tymczasowa Komisja staje się Komisją Rewizyjną pierwszej kadencji.

  

 

1 2 3 4 5 6 7  


 
V-ce Mistrz Polski Oldbojów 2016r.
 
W rozgrywanuch w Nowym Targu Mistrzostwach Polski Oldbojów nasz zespół zdobył srebry medal
ulegaląc jedynie w finale drużynie z Nowego Targu.


Zmarł nasz przyjaciel,kolega były hokeista ,,Cracovii,,.,nasz pierwszy Prezes ,,TH Cracovia Pany,,Andrzej Sięka wspaniały człowiek!
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI. 
                         Harmonogram Mistrzostw Polski Old Boys Toruń 2015


CZWARTEK 26.03.2015  

godz.15,15 Cracovia Pany-Sanok 2:2/w karnych 2:1
godz.19,00 Toruń-Cracovia Pany/ 2:1
PIĄTEK 27.03.2015
godz.9,00 Sosnowiec-Cracovia Pany/
5:7

godz.17.15 Oświęcim-Cracovia Pany/4:7  

SOBOTA 28.03.2015
mecze o miejsce 5-te  Cracovia Kraków - GKS Tychy 3:4 (2:1, 1:3)
Finał   KH Sanok - Podhale Nowy Targ 0:7 (0:2, 0:5)

                                          


  Zarząd   Towarzystwa Hokejowego  „CRACOVIA  PANY”  jako organizator V „MECZU PAMIĘCI” , mającego  na  celu upamiętnienie  byłych  zawodników  hokejowych  CRACOVII , informuje że przeciwnikiem będzie   reprezentacja  składająca  się  z  drużyn amatorskich  z  Krakowa  tj. „ŻUBRY”,”CRACOVIA- AMATORZY”,”CZARTY”,”ŁOTRY” . Mecz odbędzie się dnia 07.02.2015  o godz. 21-szej  na lodowisku  w Krakowie  przy ul. Siedleckiego 7.

zdjęcia z meczu:


https://plus.google.com/u/0/photos/105821599579212849071/albums/6113814484139167281
 

 DOSIEGO ROKU

Coroczne spotkanie wigilijne odbędzie się w dniu 22.12.2015 o godz. 20 -tej w restauracji obok Hali Targowej 
 


 

owiuteńkie"parkany" dla naszego kolegi Balona!dziękujemy wszystkim którzy pomagali w sprowadzeniu ich z za Wielkiej Wody.

 

W dniu 8.11.2014 (sobota) ok godz. 18.00  sparing w Nowym Targu!
Na str.7 Aktualny regulamin MP oldbojów
 

W sobotę 5.04 odbyło się Walne Zgromadzenie na którym ponownie wybrano
Krzyśka Wieczorkiewicza prezesem naszego Towarzystwa,
w-ce prezesem od tego roku będzie Paweł Kozendra

 


Mistrzostw Polski Oldbojów

Sosnowiec 2014r
Tabela MP - Sosnowiec
Drużyna Miejsce
 Podhale I
 Sosnowiec II
 Gdańsk III
 Sanok IV
Bytom V
Kraków VI
Tychy VII
Oświęcim VIII
 Katowice IX
 Toruń Xzdjęcia str.7


W dniu 1.03.2014 o godz 21.00 na lodowisku przy ul.Siedleckiego 7 został rozegran mecz pamięci pomiędzy
Cracovia Pany-Podhale N.Targ
w meczu udział wzięli  udział byli reprezentanci  i mistrzowie Polski w hokeju na lodzie
m.innymi:Marcin Cieślak,Paweł Kozendra,Krzysztof Śliwa
niektóre zdjęcia na str.4, całość link poniżejhttps://plus.google.com/photos/100261631831204630716/albums/5986133448826198305
 


W sobotę 22.02 odbył się mecz barażowy pomiędzy Cracovia Pany-Polonia Bydgoszcz
Zwyciężyła Cracovia  14:3 bramki zdobyli: Śliwa 3,Kociołek Marek,Czarnecki,Mazur po 2,
Fielek,Mucha,Kociołek Grzegorz i Pomykała
 

 
 


 


   

   

             


 

 
 

 1999-2021 © MATinternet :: Powered by AntCms     6338634 odwiedzin od 2009-09-28