Regulamin sklepu
 


REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez
Sprzedającego pod adresem www.sklep.sportsgmbh.pl
Sprzedającym jest firma Sports GmbH  dostępny pod adresem 30-395 Kraków ul.Obr.Helu11
Prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP:676-213-47-59 Regon:120812570
Zwany także zamiennie „Usługodawcą”
Korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@sportsgmbh.pl
 
§ 1 Definicje
1.Regulamin–niniejszy regulamin.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem,o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług  drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r.Nr144,poz.1204 ze zm.).
2. Klient(Kupujący)–osoba fizyczna,która ukończyła co najmniej 13.roku życia,przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18.roku życia,wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego,a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego(w tym również Konsument)
3.Przedmiot transakcji-Towary wymienione i opisane Na stronie internetowej sklepu internetowego. sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4.Towar–rzecz ruchoma,której dotyczy Umowa Sprzedaży
5. Usługa dodatkowa–usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem
Sprzedawanych produktów
6. Produkt–Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym
7.Umowa Sprzedaży–umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,zawierana pomiędzy Usługodawcą
A Klientem,z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość(w tym drogą telefoniczną).

8. Sklep Internetowy dostępny jest pod adresem www.sklep.sportsgmbh.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić produkt.

9.Strona–Usługodawca i Klient.
10.Strona Sklepu–każda strona bądź podstrona www znajdującasię pod adresem www.sklep.sportsgmbh.pl
11.Zamówienie–oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów,zmierzające bezpośrednio
Do zawarcia Umowy Sprzedaży na Odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
§2 Zasady ogólne
 
1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień czasie realizacji zamówienia.
2. Sklep internetowy www.sklep.sportsgmbh.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklep.sportsgmbh.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.sportsgmbh.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich(zawierają podatek VAT).Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

4. Zamówienie Jest skuteczne,jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres,na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne,Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy,sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego

Obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: Faktury VAT z załącznikami,faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej,zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia,Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane sprzedającemu I Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep Poinformuje Klienta Niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar Jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W Niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” Lub „płatność Kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 Dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy(wysyłki)określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych(nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 6 Odbiór towaru
1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane Należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, może poinformować o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając formularz - do pobrania.

Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę  wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz. 271 ze zm.). Od 25 grudnia 2014 r. wydłuża się termin na zwrot towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Zamiast 10 dni, konsument ma teraz na to 14 dni.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp.
Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy/odebrania przesyłki przez kupującego/, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


2. Zgodnie z ustawą,możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem

terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

3.Niezwłocznie po odesłaniu towaru sklep dokona sprawdzenia produktu.Jeżeli towar spelnia wymienione w punkcie 1 niniejszego paragrafu wymagania,zostanie wystawiona faktura korygująca.Orginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym.Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.Po jej otrzymaniu sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.


Koszty zwrotów, które ponosi KLIENT w przypadku odstąpienia od umowy
KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

 Obowiązek zapłaty przez KLIENTA poniesionych przez SPRZEDAWCĘ uzasadnionych kosztów
KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 

§ 8 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu wynosi 24 miesiące. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem sprzedającego.

2.Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy
3.w przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami)
4. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
5.Kupujący ma prawo złożyć  reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji:
6.Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma Sports Gmbh. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firmę Sports GmbH lub Firma Sports Gmbh. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
7.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Firma Sports GmbH. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
8/Reklamacje są rozpatrywane przez SPRZEDAWCĘ nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania KLIENTA.W celu reklamacji należy odesłać PRODUKT na adres sklepu.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży,w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup.

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane Są przekazywane dobrowolnie
§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22poz.

271 zezm.),ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia

17.11.1964 r. Kodeks  postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.) .
 
3. Data Opublikowania regulaminu 24.12.2014 r.
4. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
5/W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

1 2 
« powrót
(1-1)
Login
Hasło
Zaloguj mnie automatycznie przy następnej wizycie
»Zapomnialem hasła
»Załóż konto
Eisbar   |   Ortovox   |   Lackner   |   Proteye   |   STADLER   |   kontakt   |   o nas   |   reklama   |   CP   |   Cracoviapany   |   HAD   |  
1999-2021 © MATinternet :: Powered by AntCms        6338714 odwiedzin od 2009-09-28